Strona główna

Jednostki podstawowe układu SI

Jednostki podstawowe układu SI mają ustalone przez Generalne Konferencje Miar definicje i oznaczenia. Definicje te nawiązują do wzorców, które przyjęto dla wymienionych jednostek miar .

metr - m - jest długością równą 1 650 763,73 długości fali promieniowania, w próżni odpowiadającego przejściu między poziomami 2p10 a 5d5 atomu kryptonu 86 .

- kilogram - kg - jest masą międzynarodowego wzorca tej jednostki przechowywaneo w Międzynarodowym Biurze Miar .

- sekunda - s - jest czasem trwania 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133 .

- amper - A - jest prądu natężeniem prądu elektrycznego nie zmieniającego się, który płynąc w dwóch równoległych przewodach prostoliniowych nieskończenie długich, o przekroju okrągłym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości jednego metra jeden od drugiego - wywołałby między tymi przewodami siłę równą 2*10-7 N (niutona) na każdy metr długości przewodu .

- kelwin - K - jest 1/273.16 cześcią temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody .

- mol - mol - jest licznością (ilością) substancji układu zawierającego liczbę cząsteczek lub cząstek równą liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg (dokładnie) czystego nuklidu węgla 12C .

kandela - cd - jest światłością, która ma w kierunku prostopadłym pole 1/(6*105) m2 powierzchni ciała doskonale czarnego, promieniującego w temperaturze krzepnięcia platyny pod ciśnieniem 101 325 Pa (paskal) .

Definicje jednostek uzupełniających są znane z geometrii:

radian - rad - jest kątem płaskim o wierzchołku w środku koła, wycinającym z obwodu tego koła łuk o długości równej jego promieniowi .

steradian - sr - jest kątem bryłowym o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia .